Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała Nr LXVI/689/2018 z dnia 11 czerwca 2018 r.
w sprawie zmiany budżetu miasta Jasła na 2018 r.
18.06.2018 więcej
Uchwała Nr LXVI/688/2018 z dnia 11 czerwca 2018 r.
w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Jasła z tytułu
wykonania budżetu za rok 2017.
18.06.2018 więcej
Uchwała Nr LXVI/687/2018 z dnia 11 czerwca 2018 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Jasła
za rok 2017 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta
Jasła za 2017 r.
18.06.2018 więcej
Uchwała Nr LXV/686/2018 z dnia 28 maja 2018 r.
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy
finansowej Miasta Jasła na lata 2018 - 2028.
06.06.2018 więcej
Uchwała Nr LXV/685/2018 z dnia 28 maja 2018 r.
w sprawie zmiany budżetu miasta Jasła na 2018 r.
06.06.2018 więcej
Uchwała Nr LXV/684/2018 z dnia 28 maja 2018 r.
w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla
Zakładu Miejskiej Komunikacji Samochodowej w Jaśle
06.06.2018 więcej
Uchwała Nr LXV/683/2018 z dnia 28 maja 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą
Jasło dotyczącego realizacji zadania publicznego w zakresie
lokalnego transportu zbiorowego
06.06.2018 więcej
Uchwała Nr LXV/682/2018 z dnia 28 maja 2018 r.
w sprawie dopłat w 2018 r. dla gospodarstw domowych
stanowiących taryfową Grupę A odbiorców usług określoną w
taryfach dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków.
06.06.2018 więcej
Uchwała Nr LXV/681/2018 z dnia 28 maja 2018 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Jasło na
realizację zadania: "Przebudowa drogi położonej na działkach
o nr ewidencyjnych: 656, 701 w miejscowości Kowalowy
realizowanej w ramach zadania pn.: "Przebudowa drogi na Witosa nr
ewidencyjny 637/3 w km 0 000 - 0 950 w miejscowości Kowalowy".
06.06.2018 więcej
Uchwała Nr LXV/680/2018 z dnia 28 maja 2018 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego
na realizację zadania: "Budowa chodnika w ciągu drogi
powiatowej Nr 1851R Jasło - ul. Sobniowska".
06.06.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się